Klub horských sportů - Zlín,
Hradská 854, 760 01 Zlín
IČO: 658 23 494

... založen v roce 1946 pod názvem Horolezecký oddíl Zlín.
Na sklonku osmdesátých let minulého století se členové začali věnovat i jiným aktivitám, paraglidingu, horské cyklistice a sjíždění divokých řek, proto byl klub v roce 1992 přejmenován. Počet registrovaných členů se pohybuje mezi 80 až 120.

Schůzky klubu:

Členové klubu se schází v klubovně každý čtvrtek v 19:00.
Na programu je domluva lezeckých akcí, odborná přednáška případně diapozitivy / videa z posledních výprav a cest.

Představenstvo klubu:

Předseda klubu
Václav Tichavský    hlavní instruktor - vedoucí horoškoly.
Václav Tichavský, předseda klubu
 
Jednatel klubu
Petr Eichler     hospodář - statutární zástupce.
 
Správce skal
Olin Seifer    statutární zástupceStanovy Klubu horských sportů (KHS)

Klub horských sportů (KHS) je dobrovolným sdruýením osob na základě jejich společného zájmu o sportovní činnost související s aktivitou v horském terénu. Posláním KHS je všestranně rozvíjet fyzické, duševní a morální vlastnosti svých členů, vykonávat jejich vůli, dbát na dodržování zásad demokracie, vnitřní dobrovolné kázně všech členů a vzájemného přátelsví, kterému bude vlastní uvědomělé a dobrovolné úsilí všech členů splnit společné cíle a poslání klubu.

Hlava I.

Název

Klub horských sportů - Zlín zkratka K H S - Zlín

Hlava II.

Hlavní směry působení

1. KHS organizuje všechny formy sportovní činnosti související s aktivitou v horách, zejména:
  a) klasické horolezectví ve velehorských oblastech
  b) pískovcové lezení
  c) skálolezectví
  d) halové lezení
  e) lezení na balvanech (bouldering)
  f) skialpinizmus
  g) sjíždění divoké vody
  h) mountainbiking
  i) svahové létání
    ..a vytváří podmínky pro činnost těchto odvětví.

2. KHS organizuje školení cvičitelů a nových členů

3. KHS zajišťuje školení osob, vykonávajících výškové práce pomocí horolezecké techniky.

4. KHS spolupracuje se sportovními organizacemi působícími v České republice i v zahraničí v zájmu rozvoje sportu a zkvalitnění výkonnosti a výchovy svých členů.

5. KHS spolupracuje s orgány státní ochrany přírody.

Hlava III.

Členství

1. Členství v KHS je založeno na dobrovolnosti a rozlišuje se na:
  a) Členství dětí od 6 do 15 let věku
  b) Členství jednotlivců nad 15 let věku
  c) Čestné členství

2. Členem KHS se může stát osoba jakékoliv rasy, národnosti, státní příslušnosti a vyznání, která hodlá v rámci klubu působit, nebo působit v jeho prospěch a dodržovat stanovy Čes.H.S.

3. O přijetí za člena rozhoduje výbor klubu na základě písemné přihlášky, nebo na základě návrhu člena výboru, po absolvování základního výcviku. U osoby navržené na čestné členství je potřebný její souhlas.

4. Členství se prokazuje platným průkazem českého horolezeckého svazu, který je opatřen razítkem klubu.

5. Členství zaniká:
  a) vystoupením
  b) vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností
  c) vyloučením podle ustanovení disciplinárního řádu ČHS
  d) úmrtím člena


Hlava IV.

Členská práva

1. Účastnit se činnosti, organizované KHS a ČHS a jeho organizačními složkami.

2. Volit od 15 let věku a být volen od 18 let věku

3. Obracet se stížnostmi na výbor klubu
  Výbor je povinen do 30 dnů věc projednat a rozhodnout, nebo v téže době sdělit do jaké doby bude věc projednána a rozhodnuta. K zasedání výboru je nutno stěžovatele přizvat. V jednání lze pokračovat bez jeho nepřítomnosti pouze v případě, pokud se zasedání bez omluvy nezúčastní nebo pokud požádá, aby bylo jednáno bez jeho přítomnosti.

4. Podílet se na hmotných výhodách, plynoucích ze členství, podle míry své účasti na činnosti organizační složky KHS.

Hlava V.

Členské povinnosti

1. Dodržovat stanovy, pravidla sportovní činnosti, pravidla pro organizování sportovní činnosti,

2. usnesení výboru, pokyny cvičitelů, rozhodčích a správců skalních oblastí.

3. Řádně, svědomitě, nestranně a nezištně vykonávat svěřené funkce.

4. Chránit majetek klubu, dbát o jeho řádnou údržbu, zvelebení a rozšiřování.

5. Platit členské příspěvky ve stanovené době a výši.


Hlava VI

Klub horských sportů

1. Orgány KHS jsou:
  a) Výroční členská schůze
  b) Výbor KHS
  c) Předseda

2. Výroční členská schůze je nejvyšším orgánem KHS
  a) je složena z nadpoloviční většiny členů KHS
  b) schází se jednou za rok, volí výbor a předsedu na 1 rok.
  c) řídí se schváleným jednacím řádem

3. Výbor VHS je výkonným orgánem v době, mezi volebními obdobími. Výbor má 4-6 členů.

4. Výbor se schází podle potřeby z vlastní iniciativy, nejméně však 3x ročně. Je usnášeníschopný, je li 2/3 většina jeho členů, rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.

5. KHS a jeho výbor zastupuje navenek předseda v rozsahu své schválené pravomoci. Předseda je odpovědný výboru a výroční členské schůzi.V době mezi výročními schůzemi může být předseda odvolán z funkce pouze v případě prokázaného disciplinárního provinění 2/3 většinou všech členů výboru. Stejnou většinou hlasů je volen nový předseda, který bude Klub zastupovat do výroční schůze.

6. Výbor může zmocnit k zastupování KHS v konkrétních záležitostech kohokoli z výboru.


Hlava VII

Majetek KHS

1. Majetek KHS je tvořen:
  a) členskými příspěvky
  b) dotacemi a subvencemi jiných subjektů
  c) ostatním movitým a nemovitým majetkem


Hlava VIII

Spolupráce s jinými subjekty

1. KHS je oprávněn v rámci své činnosti uzavírat jakékoliv dohody a smlouvy s jinými subjekty, pokud se nepříčí zákonu a nejsou v rozporu se smlouvami a dohodami, organizačních složek, jejichž je členem.

2. KHS je oprávněn spolupracovat s orgány a organizacemi, politickými stranami a jinými subjekty na základě vzájemné výhodnosti a rovnoprávnosti


Hlava IX.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabyly účinnosti dnem schválení na Výroční členské schůzi dne 28.2.1997

Za přípravný výbor Klubu horských sportů Zlín

Seifer Oldřich ing.Janas Ivan Eichler Petr